Az Úr megszánta Ninivét. Az esztendő utolsó napján magasztaljuk az Urat! Van miért dicsérni az Urat. Isten dicséretéből következik a hálaadásunk is, ahogy a 30. zsoltárban énekeljük: „Dicsérlek Uram tégedet, mert Te megtartál engemet, és kegyesen felemelél…” Ahogy az Úr kegyelme megtartotta a…

Szerző: refdunantul  2020.12.31. 04:00

Milyen volt a niniveiek megtérése? Sokan kétségbe vonják azt, hogy a város, annak minden lakója igazán, szív szerint megtért volna. Nagy város volt Ninive, három nap kellett ahhoz, hogy körbejárják (2–3).  Egyrészt ilyen tömeges, teljes, igaz megtérés, ahol mindenki megtér, nem valószínű? (5)…

Szerző: refdunantul  2020.12.30. 04:00

Az Úr szabadulást adott Jónásnak! Figyeljük meg a fejezet főbb elemeit: elnyelte a cethal Jónást (1); három nap és három éjjel sínylődött és imádkozott Jónás a cethal gyomrában (2–10); majd a cethal kiköpte Jónást (11). Az Úr szabadulást ad népének! Kell az Isten szabadítása, mert elveszünk! Jónás…

Szerző: refdunantul  2020.12.29. 04:00

Nehéz, félelmetes, reménytelennek tűnő feladat: Ninivébe menni, a gonosz és hitetlen városban prédikálni a megtérésről. Jónást Ninivébe küldte az Úr. Jónás azonban az ellenkező irányba menekült az Úr elől, a látványosabb, ígéretesebb Tarsísba, a Spanyolország déli részén található városba…

Szerző: refdunantul  2020.12.28. 04:00

Ez a „de” az Isten megmagyarázhatatlan kegyelme. Isten népe nem különb a többi népeknél. Isten haragja mégsem éri el. Sőt, Isten oltalmazza, megszabadítja népét (14–17), és az örök ország bőségével áldja meg őket már e-világban (18–21). Isten úgy oltalmazza népét és annak országát, mint saját…

Szerző: refdunantul  2020.12.27. 04:00

Isten Lelkének általános munkája az, hogy éltet minden embert. A Szentlélek munkája által leszünk élővé, elevenné, testünkben megéled a lelkünk. Minden lélegzetvételünkkel Isten éltető Lelkéről teszünk bizonyságot! Isten Lelkének különös munkája az, amikor Isten kitölti a Lelkét ránk (Mikeás 3,8).…

Szerző: refdunantul  2020.12.26. 04:00

Ebben a nagy ívű fejezetben a Biblia lényegi üzenetét megtaláljuk, a karácsony evangéliumával együtt. Isten kárpótol bennünket mindazért is, amit mi rontottunk el. Felfoghatatlan az Ő kegyelme, de könyöröghetünk ezért az örök és szilárd kegyelemért, amely egyedüli kapaszkodónk! Fedezzük fel, hogy…

Szerző: refdunantul  2020.12.25. 04:00

Az Úr napja, az Úr jogos ítélete felettünk. Mindennel visszaéltünk, amit az Úrtól kaptunk, kivétel nélkül mindannyian: vének és fiatalok, vezetők és vezetettek (1–3), józanok és részegesek (5), vidékiek és városiak (9–11), papok és hívek (13–14); még folytathatnánk a sort… Ezért jogos ítélet érkezik…

Szerző: refdunantul  2020.12.24. 04:00

A mai igeszakasz arra int, hogy becsüljük meg vezetőinket. Nézzük, most ebből a szempontból az Igét. Ugyanakkor merjük tágabban értelmezni az üzenetet, hiszen az élet valamely terén mindannyian felelős vezetők vagyunk. Tökéletes bibliai definíciót olvasunk itt az Istennek kedves vezetőről.  Az…

Szerző: refdunantul  2020.12.23. 04:00

Itt a testvéri szeretetről van szó, tehát a keresztyének közötti, egy-egy gyülekezetben megvalósuló szeretetről; hiszen a testvér az, aki Jézus Krisztust Isten Fiának, Úrnak és Megváltónak vallja. A testvéri szeretet nem ingatag, nem hangulatnak kitett szeszély, hanem olyan biztos, maradandó támasz,…

Szerző: refdunantul  2020.12.22. 04:00

Megrendítő! A tekintetem megakadt egyik este, az egykori televíziós arcokon. Őket néztük gyerekkoromban, amikor csak egy csatorna létezett, és hétfőn nem volt adás, hétköznap is csak délután sugároztak műsort. Annak idején mindenki őket nézte és mindenki ismerte is azokat, akik rendszeresen a…

Szerző: refdunantul  2020.12.21. 04:00

A parázna, közönséges, érzéki kívánság lelkülete mindazt jelzi, amellyel az ember egy gerjedelem hevében képes mindent beáldozni: a legszentebb kapcsolatait, az Isten áldását, mindent. Nemcsak nemi gerjedelemről van itt szó, hanem mindenféle testi gerjedelemről. Luther éneke, József Attila…

Szerző: refdunantul  2020.12.20. 04:00

Micsoda biztatás! (3) Erre van szükségünk! Ez mennyei hang, ez az Isten Igéje! Ne féljünk, ne csüggedjünk, ne nyögjünk a terhek alatt, ne panaszkodjunk, ne nyavalyogjunk, ne hisztizzünk, hogy lelkünkben megfáradtunk, hogy kiégtünk! Tegyük le ezeket a bűnöket, és minden minket megkörnyékező bűnt…

Szerző: refdunantul  2020.12.19. 04:00

Jót beszélgettünk az egyik testvéremmel és barátommal. Hosszú évek óta ismerjük egymást, és mindig mondogatta, lejön hozzánk, itt alszik; beszélgessünk… Nagy nehezen találtunk időpontot, egy éven át egyeztetve, az ünnepre készülő forgatagban úgy döntöttünk, nem várunk tovább. Egy tömött nap után,…

Szerző: refdunantul  2020.12.18. 04:00

A hit érzékennyé tesz. Az élő hit látja azt, és érzékenyen rezdül arra, ami nem jó e-világban, és jobbat remél ennél. Hit által átéljük, hogy idegenek és jövevények vagyunk itt. Felgyorsult világunkban különösképpen tapasztaljuk, hogy emberi kapcsolataink is elidegenedtek. A hívő embernek ez fáj. A…

Szerző: refdunantul  2020.12.17. 04:00

Az élő hit reménység, amely megbecsüli és áthatja a látható világot, és egyben túlmutat a látható világon a láthatatlan világra. Erről a láthatatlan világról azonban nem emberi, homályos, összevissza kigondolt „képzelgéseink” vannak, hanem Isten kijelentése, Igéje alapján jó bizonyságunk van a…

Szerző: refdunantul  2020.12.16. 04:00

Teljes bizalmunk van a Jézus Krisztusban. Ez a teljes bizalom az Ő Lelkének ajándéka. Ez a teljes bizalom csakis a feltámadott Urat illeti meg. Teljes bizalommal hisszük, hogy – minden nyomorúságunk ellenére – bemehetünk az örök, mennyei hazába, ahol igazán jó lesz nekünk (Filippi 1,23). Ezt az…

Szerző: refdunantul  2020.12.15. 04:00

Újra és újra ugyanazt kell „csinálni”. Naponta ugyanazt, évente ugyanazt, az életívünk ugyanaz; ha a részletekben vannak is különbségek, az ismétlődés ugyanaz. Legfeljebb ma annyit változott mindez, hogy ugyanazt sokkal többször kell ismételni, akár naponta is; valamint sokkal gyorsabban, minél…

Szerző: refdunantul  2020.12.14. 04:00

Advent harmadik vasárnapjának klasszikus értelmezése saját halálunkra mutat rá. A mai igeszakasz is ezt hangsúlyozza: Egyszer meghalunk (27). Mi lesz utána? Nézem a körülöttem zsibongó gyerekeket, aranyosak, kicsattannak az élettől, jólétben élnek, sokkal többjük van, mint ami szükséges, és eszükbe…

Szerző: refdunantul  2020.12.13. 04:00

Manapság fontos-e nekünk, hogy ne csak testben, hanem lélekben, lelkiismeretben is tiszták legyünk az Úr előtt; és majd egykor, a számadás során megállhassunk Őelőtte? (14) Gyanítom, hogy mai, jóléti világunkban, az emberek többségének nem ez a fő problémája.  Éppen ezért értékelendő, hogy mennyit…

Szerző: refdunantul  2020.12.12. 04:00

Milyen fontos kifejezés ez, egy mindent összemosó világban: különb, jobb; legkülönb, legjobb. Igenis, Isten Igéje megkülönböztet (Zsidókhoz írt levél 4,12), az Úr vitathatatlan látása szerint. Istennek pedig mindig igaza van. Amit Ő különbnek és jobbnak mond, arra figyeljünk, ahhoz igazodjunk, arra…

Szerző: refdunantul  2020.12.11. 04:00

Az eddig elmondottakból az a legfontosabb… (1) Látszik, hogy a levél írója maga is küzd azzal, hogy az akkori olvasónak Jézus Krisztus Melkisédek rendje szerinti, egyetlen, tökéletes főpapságát elmagyarázza. Ezért újból és újból, más és más oldalról, megvilágítja az üzenetet, majd összefoglalja a…

Szerző: refdunantul  2020.12.10. 04:00

Jézus Krisztus üdvösséget ajándékoz azoknak, akik Őrá tekintenek. Jézus Krisztus üdvösséget, vagyis örök megoldást, megváltást ajándékoz népének. Ezért, akik Jézus Krisztusra tekintenek, azok felvidulnak! (Zsoltárok 34,6) Ennek az örömhírnek indoklását olvashatjuk a mai igeszakaszban.  Jézus…

Szerző: refdunantul  2020.12.09. 04:00

A levél írója a 110. zsoltár 4. versét magyarázza, amely szerint Isten egy új főpapságot hozott létre, a Melkisédek rendje szerint, amely felette áll az ároni és a lévita papságnak. Amikor Ábrahám megmentette unokaöccsét, Lótot a környező királyok kezéből, hazamenet eléje sietett, egy Melkisédek…

Szerző: refdunantul  2020.12.08. 04:00

Isten megígérte a megoldást, és erre esküvel is kötelezte magát (13). Isten önmagára esküdött, mert Őnála nagyobb nincs (4Mózes 23,19). Ez a két tény: Isten ígérete és esküje mindenre elégséges bizonyosság annak, aki hisz (18).  Isten ígéretei beteljesedtek (13–14). Az Ábrahámnak tett ígéret, hogy…

Szerző: refdunantul  2020.12.07. 04:00

süti beállítások módosítása