Mindvégig megmaradni a bizalomban és a reménységben, „mindvégig”, szívünk utolsó dobbanásáig! Ugyanezt hangsúlyozza a levél írója később is, miszerint becsüljük meg azokat, akik előttünk jártak, és figyelvén életük végére, kövessük hitüket (13,7). Ez mindennapi könyörgésünk tárgya is: Uram,…

Szerző: refdunantul  2020.11.30. 04:00

Mi, a haláltól való félelem miatt, egész életünkben rabok vagyunk (15). Ezt nem kell sem tagadni, sem részletezni. A halálunkra való emlékezés, akár halálfélelem formájában is, az Úrhoz vezethet bennünket. Sokszor gyarló pótcselekvésekkel menekülünk a halál ténye elől, amíg csak lehet. Kívülről…

Szerző: refdunantul  2020.11.29. 04:00

„Volt-e értelme a sok lemondásnak, önmegtagadásnak, szolgálatnak; miközben körülöttem csak úgy habzsolták az életet?” – kérdezte nemrégiben valaki. Megijedtem a kérdéstől, mert soha nem mertem ugyanezt a kérdést magamnak feltenni. Meggyőződésem, soha nem is szabad feltenni ezt a kérdést azoknak,…

Szerző: refdunantul  2020.11.28. 04:00

Mennyi, nálunknál nagyobb probléma gyötör bennünket! Éppen ezért, mennyi emberi, kiagyalt gondolat próbálja ma is gyógyítgatni, megoldani a problémákat. Manapság is, akárcsak az első század vége felé, a magunk gondolatai szerint alakítjuk ki a „lelkiekre”, a spiritualitásra való igényünket; ha van…

Szerző: refdunantul  2020.11.27. 04:00

Isten szólt hozzánk (1); megszólított bennünket. Isten szava egyben szabadító, megváltó cselekvés is, érettünk. Isten szava, Igéje: Jézus Krisztus (2).  Sokféleképpen szólt az Isten a prófétáknak, a próféták az előttünk járt atyáknak (1). Most a végső időkben azonban Isten, egyszülött Fia, Jézus…

Szerző: refdunantul  2020.11.26. 04:00

Onézimosz, Filemon fiatal rabszolgája csodálkozva szemlélte gazdájának és családjának Jézus Krisztusba vetett hitét és azt a változást, amit ez jelentett az életükben. Onézimosz azonnal vissza is élt keresztyén gazdája jóságával és emberszeretetével: meg-megszegte az eddig bevett rendet, egyre…

Szerző: refdunantul  2020.11.25. 04:00

Mit hallanak, tapasztalnak a hitünkről és a szeretetünkről mások? A hit egyértelműen a Jézus Krisztusba vetett hit, ebből következő krisztusi, tevékeny szeretet (5). Nagy nyomorúságban vagyunk manapság a hitvallást illetően. Filemon hitvalló hitéről és szeretetéről akkor is hallhattak, és ma is…

Szerző: refdunantul  2020.11.24. 04:00

Mit jelent jót tenni? Olyan egyszerűen fogalmaz az Ige, hogy szinte túl egyszerűnek tartjuk azt. Mi a bonyolultabb dolgokat jobban szeretjük, mert könnyebben találunk kibúvókat. Jót tenni azt jelenti, hogy nem bántom, hanem segítem a másikat, pont azokat, akik közé helyezett az Isten, függetlenül…

Szerző: refdunantul  2020.11.23. 04:00

Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Ez a világtörténelem legnagyobb eseménye. Isten az örök élet gazdagságát ajándékozta nekünk: irgalmából. Ez egy visszavonhatatlan tény: Isten kegyelme üdvözített és újjászült bennünket (4–7). Ezért elmondhatjuk, hogy egykor esztelenek,…

Szerző: refdunantul  2020.11.22. 04:00

Megjelent az Isten, megmutatta magát nekünk. Az élő Isten folyamatosan jelen van az ember számára, csak az ember értelme és szíve nem nyitott arra, hogy ezt észrevegye. A teremtett világ, a történelem, a lelkiismeret, a valódi művészet folyamatosan utalnak a mindenek Urára, az élő Istenre. Isten…

Szerző: refdunantul  2020.11.21. 04:00

A valóságos dísz – ellentétben a giccsel – nem önmagára hívja fel a figyelmet, hanem túlmutat önmagán a viselőjére, még inkább az alkotójára. A dísz ékessége a viselőjének és alkotójának egyaránt. Vannak olyan drága „díszek”, amelyeket mi magunk soha nem tudnánk megvásárolni, csak ajándékba…

Szerző: refdunantul  2020.11.20. 04:00

Félelmetes tükröt tart elénk az a jellemzés, amit itt az akkori krétaiakról olvasunk. Ahol nincs élő hit, ott minden szétesik, mert felemészti a hitetlenségből fakadó, világias szabadság az életet kiteljesítő, isteni rendet. Ahol pedig élő hitre jutnak az emberek, ott annál nagyobb bevetéssel támad…

Szerző: refdunantul  2020.11.19. 04:00

Az örök élet reménysége hitünk lényege. Isten örök életre teremtette az embert, és Jézus Krisztusban az örök életet ajándékozza vissza nekünk az Isten. Az örök élet mindenestől Isten ajándéka. Az örök életet Isten megígérte, és Ő nem hazudik, ezt meg is adja nekünk (2). Az örök életről annyit…

Szerző: refdunantul  2020.11.18. 04:00

Az apostol arról írt, hogy a fogsága és a tényleges nyomorúsága ellenére, bővelkedik a hitben (18), ezért bővelkedik az örömben (4,4), a békességben (4,7), az elégedettségben (11), az erőben (13). Ez a bővelkedés a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitből fakadó bővelkedés a szükségben (19),…

Szerző: refdunantul  2020.11.17. 04:00

Az Úr közelsége: jó; nincs ennél jobb (Zsoltárok 73,28). Az Úr közelsége az üdvösség, amire valójában szükségünk van. Az Úr közelsége: tény. Isten megváltóan közel jött hozzánk egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Isten üdvözítő ígéretei beteljesedtek. Ezek az ígéretek Jézus Krisztus…

Szerző: refdunantul  2020.11.16. 04:00

Áldott bizonyosság: Nekünk a mennyben van polgárjogunk! Az üdvösség már most a miénk. Üdvösségünk azonban, Jézus Krisztus visszajövetelével maradéktalanul kiteljesedik, amikor egész életünk, testünk és lelkünk megszabadul minden gyarlóságtól és részesül az Isten dicsőségében, örömében, boldogságában…

Szerző: refdunantul  2020.11.15. 04:00

Jézus Krisztus ismerete páratlan, semmihez sem hasonlítható, egyetlen ajándék. Jézus Krisztus ismeretének páratlansága abban van, hogy ez mindenestől ajándék, Istentől való kegyelemi állapot (9). Az apostol minden igyekvése, futása, nekifeszülése csakis ebből a kegyelemből fakad (10–14). Ő azért…

Szerző: refdunantul  2020.11.14. 04:00

Akkor ragyoghatunk, mint a csillagok a világban, ha az élet Igéjére figyelünk. Ha az Isten Igéjének, Jézus Krisztusnak, a világ világosságának fénye ragyog ránk, csak akkor ragyoghatunk mi magunk is (János 8,12). A mi ragyogásunk nem a mi fényünk, hanem az Úré az, de mi ragyogtathatjuk azt tovább…

Szerző: refdunantul  2020.11.13. 04:00

Valljuk, hogy a megváltó Jézus Krisztus az egyetlen Úr (11). Ő a múlt, a jelen és a jövő Ura. Ő az egyén, a közösség, az egyház, a világ, a kozmosz Ura. Ő az élet, a halál és a történelem Ura. Ő a hívő ember életének Ura is. Számunkra ez nemcsak tény, nemcsak ismeret; hanem szívbéli bizalom és…

Szerző: refdunantul  2020.11.12. 04:00

„Semmiben sem fogok szégyent vallani!” – ez az apostol reménysége; sőt, ezt kéri, ezt várja Urától; ez reménységének és imádságának tárgya. Hangsúlyos ez a szó: „semmiben” sem fog szégyent vallani az apostol. Sok mindenben megszégyenülhetünk Jézus Krisztus követésében, de végül nem vallhatunk…

Szerző: refdunantul  2020.11.11. 04:00

A saját helyzetem, összefüggéseiből kiragadva, vagy önhitté torzít, vagy kétségbeesetté nyomorít. Gondolj bele a saját helyzetedbe, abba, amiben most vagy… Vannak hétköznapi helyzetek, sikerek és kudarcok; és bizonyos esetekben átélhetünk kirobbanónak tűnő győzelmeket és halállal fenyegető,…

Szerző: refdunantul  2020.11.10. 04:00

A mi Urunk napja, a kegyelem teljességének napja, amikor életünk tisztátalanságát maradéktalanul eltörli, megbocsátja az Ő kegyelme. Isten kegyelmére szorulunk, amelyet Ő megmutatott Jézus Krisztusban. Hiszen nem vagyunk tiszták és kifogástalanok: sok vétek terhel bennünket, gondolatban, szóban,…

Szerző: refdunantul  2020.11.09. 04:00

Telnek az évek, mégpedig gyorsan. Ez az esztendő is a vége felé jár. Ilyenkor számadásra késztet az idő múlása. Ha valaki számadást készít, ez a legfontosabb kérdés: Jézus Krisztus bennem van-e, én pedig Jézus Krisztusban vagyok-e, él-e bennem a Krisztus, hitben járok-e, közelebb kerültem-e…

Szerző: refdunantul  2020.11.08. 04:00

Az apostol harmadszor is készül arra, hogy meglátogassa a korinthusi gyülekezetet. Ezért a vendéglátás részleteit tisztázza itt. Az apostol ismét a saját költségein él majd Korinthusban, mint ahogy korábban sem volt a korinthusiak terhére, noha ezt a gesztust is Pál számlájára írták az ottaniak. A…

Szerző: refdunantul  2020.11.07. 04:00

Háromszor könyörgött az apostol azért, hogy Isten szabadítsa meg nyomorúságából. Ez a „háromszor” azt jelenti, hogy nagyon sokszor imádkozott ezért az apostol. Ám az apostol, aki másoknak a gyógyulás és a szabadulás evangéliumát hirdette, és másokat meg is gyógyított az Isten akarata és hatalma…

Szerző: refdunantul  2020.11.06. 04:00

süti beállítások módosítása