– Babilon a médekkel együtt győzte le Asszíriát (Kr. e. 612), majd a perzsák a médekkel szövetségben győzték le Babilont (Kr. e. 539). Tehát a prófécia beteljesedett, miszerint Isten a médeket Babilon ellen indítja majd, és legyőzi az elbizakodott Babilont (17). Ugyanakkor a médek mindig a háttérbe…

Szerző: refdunantul  2019.12.31. 04:00

– Ézsaiás próféta könyvének első nagy szakasza zárul le ezzel a fejezettel, és az abban olvasható magasztaló énekkel. Ahogy egy könyvben, vagy Isten népének életében, úgy az egyes ember életében is vannak szakaszok. Van, amikor az Isten határozottan lezár egy szakaszt az életünkben, és onnantól…

Szerző: refdunantul  2019.12.30. 04:00

VAN ÚT! Szétfeszít a fájdalom, a szorultság? Van és lesz út, igazi szabadulás, élet! (János 14,6) – 1. Olyan útja lesz Isten népe maradékának az asszír fogságból, mint amilyet az Úr adott Egyiptomból. Az Isten hatalmas és csodás szabadítása ez: a fogságból az Úrnak kedves és az embernek is „egyedül…

Szerző: refdunantul  2019.12.29. 04:00

AZ ÚR FÉLELME ITT AZ ÚR ÜDVÖSSÉGES ISMERETÉT JELENTI. Ez gyönyörűséges ismeret. Isten ítélete levagdalt minden nagyra törő, sudár fát (10,33–34). Dávid házának törzséből pedig új hajtásként sarjadt a megígért Megváltó, akin az Úr Lelke nyugszik: akinek az Úr ismerete lesz a gyönyörűsége (1–3). –…

Szerző: refdunantul  2019.12.28. 04:00

– A helységnevek egy asszír előretörés nyomvonalát követik, északról dél felé, ahogy közeledik az ellenség, és eléri Jeruzsálemet (Kr. e. 733–701). Így közeledik Isten jogos ítélete, a baj, a betegség, a halál (28–32). – Akik gőgösen hivatkoztak arra, hogy ők az Isten népének tagjai, ezért őket nem…

Szerző: refdunantul  2019.12.27. 04:00

Megdöbbentő látni A SORVADÁS JELEIT életeken: magunkon, másokon; olyanokon is, akiken testi szemekkel még nem látszik ez, és saját maguk sem vették észre a jeleket. Mindent megfordíthat az, amikor egyszerre csak testi fájdalmak jeleznek egy kezdődő betegséget. Kegyelmi állapot az, amikor valaki…

Szerző: refdunantul  2019.12.26. 04:00

A mi Istenünk ERŐS ISTEN! – 1. A mi Istenünk a legerősebb, Őnála nincs erősebb, hiszen Ő páratlan az erejében.  Ő az egyetlen, aki erős. Ő az egyetlen erős Isten, Őrajta kívül nincs más; – ezt is Ézsaiás próféta hangsúlyozza (Ézsaiás 45,5). Éppen Őrá tekintve derül ki, hogy milyen erőtlenek vagyunk…

Szerző: refdunantul  2019.12.25. 04:00

A mi Istenünk erős Isten: aki örökkévaló, halált legyőző Atya (1); Ő csodálatos tanácsos, valamint Ő a BÉKESSÉG FEJEDELME. Az angyali seregek karácsonyi igehirdetése is így zengett: Jézus Krisztusban felragyogott Isten dicsősége, amely békességet teremt a földön (Lukács 2,14). – 1. Általános…

Szerző: refdunantul  2019.12.24. 04:00

A próféta lezárja intelmeit, tanításait lepecsételi, tanítványai számára (16); miközben ODATESZI AZT AZ ISTEN KEZÉBE, ÉS KIFEJEZI AZ URAT VÁRÓ REMÉNYSÉGÉT (17). – 1. Ez azt jelenti, hogy az intés továbbra is szól, de azzal az igehirdetői reménységgel, hogy az Úr megérkezik és megvált. Az Úr…

Szerző: refdunantul  2019.12.23. 04:00

– Joggal rettenünk meg az Úr nélkül (9). Minden tervünk csakis az Úrral lehet áldott, és minden szándékunk halálosan meghiúsul Őnélküle (10). Az akkori, gyarló emberi érdekszövetségeket is eltörölte az Úr. Asszíria legyőzte Szíriát, és elindult Izráel felé (Kr. e. 732). Ha megvetjük az Urat, és az…

Szerző: refdunantul  2019.12.22. 04:00

ISTEN MEGVÁLTÓ SZERETETÉNEK JELE. – 1. Áház király azonban az Úrhoz fordult. Ez mindig áldott lehetőség (3). Az Úr pedig hatalommal szól és cselekszik azok életében, akik Őhozzá fordulnak. – 2. Az Úr válaszolt Áház királynak, Ézsaiás prófétán keresztül: – Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, és…

Szerző: refdunantul  2019.12.21. 04:00

MEGOLDÁS A SZORONGATTATÁS IDEJÉN. – 1. A történelem folyamatosan kitermeli – a háttérben mozgató, többnyire láthatatlan „nagyhatalmak” érdekei mentén – a harcos, háborús, „kutyaszorítós” helyzeteket. Sokszor az a cél, hogy ne legyen rend, elégedettség, nyugalom; mert a káosz fial igazán hasznot;…

Szerző: refdunantul  2019.12.20. 04:00

ISTEN DICSŐSÉGE… – 1. Isten dicsősége betölti ezt a világot: a múltat, a jelent és a jövendőt. Ez a dicsőség életünk szilárd alkotmánya. Isten dicsősége jelenti az Ő örökkévalóságát, valamint szentségét és tökéletességét, továbbá az Ő szuverenitását. Ez az utóbbi azt jelenti, hogy Istennek mindig…

Szerző: refdunantul  2019.12.19. 04:00

JAJ NEKÜNK?! – 1. Jaj azoknak az „előkelőknek”, akik minden helyet, vagyont, időt magukhoz ragadnak; a másik helyét, jussát, idejét is (8–10). Jaj, azoknak, akik felelősség nélkül élnek, csak élvezetekre törekednek, esznek-isznak, vigadoznak (11–17). Jaj, azoknak, akik gonoszul cselekszenek. Minden…

Szerző: refdunantul  2019.12.18. 04:00

Megvásároltam Schubert összes művének díszdobozos kiadását, valamint Bach kantátáit. Mindkét zeneszerző meghatározó az életemben. Régóta készültem erre, spóroltam rá, és valóságos örömmel töltött el, amikor a tulajdonomba kerültek ezek a kincsek. Amikor csak tehetem, hallgatom a gyönyörűséges,…

Szerző: refdunantul  2019.12.17. 04:00

ISTEN VÉGSŐ SZAVA a megoldás, a megváltás, az üdvösség ígérete, az Ő dicsőségében. – 1. A próféta is csak ennek a világnak a keretei között, itteni képekkel tudja kifejezni a kifejezhetetlent, noha amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem el sem gondolt, azt készítette el az Isten…

Szerző: refdunantul  2019.12.16. 04:00

SION LEÁNYAI… – 1. A nő Isten ajándéka a férfi számára, hozzáillő segítőtárs (1Mózes 2,18). Isten teremtői rendje szerint együtt teljesedhet ki az életük. Amit a nő adhat a férfi számára, az Úrtól rendelt mederben, az nélkülözhetetlen. A nő rezdülése, finomsága, érzékenysége; ugyanakkor a nő…

Szerző: refdunantul  2019.12.15. 04:00

FÁJ-E MÉG (MÁR) VALAKINEK AZ A KÁOSZ ÉS PUSZTÍTÁS, amivel az emberi bűn letarolja az Istentől kapott világot? Fáj-e, hogy emberileg senki és semmi nem tudja megakadályozni ezt a „vandalizmust”, mert lényegileg nem változik semmi, csak a tarolás módszerei változnak. – 1. Fáj-e az a döbbenetes…

Szerző: refdunantul  2019.12.14. 04:00

Milyen igazuk volt az újreformátori teológia írásmagyarázóinak, igehirdetőinek, akik szerint a prédikáció egyik hiteles módja az, hogy a szószéken CSAK „MONDJUK ÚJRA” AZ IGESZAKASZT. A Szentlélek által közben megelevenedik az üzenet. – 1. Próbájuk most ki ezt a módszert: – Tele vannak keleti…

Szerző: refdunantul  2019.12.13. 04:00

A BÉKE ÉS EGYSÉG LÁTOMÁSA EZ. – 1. Olyan ígéret hangzik itt el, ami az ember valós vágya, mintegy „emlékezete” az édenkerti állapotnak. Minden korszak kísérletet tett arra, hogy megvalósítsa ezt az egységet és békét a maga módján: erővel, hatalommal, a saját „látását” és igazát mindenkire…

Szerző: refdunantul  2019.12.12. 04:00

ISTEN HATALMÁNAK ÍTÉLETES KEGYELME. – 1. Ilyen az Isten hatalma. Isten hatalma kegyelmében nyilvánul meg népe számára. Isten bűnbocsátó és bűnt eltörlő kegyelme ez. Amit beszennyezett a bűn, azt fehérré mossa az Úr kegyelme (18). – 2. Ha Isten hatalmas kegyelme nem könyörül rajtunk, és nem…

Szerző: refdunantul  2019.12.11. 04:00

AZ ISTENTISZTELET FOLYTATÓDHAT-E AZ ÉLET ISTENTISZTELETÉBEN? – 1. A próféta azt hangsúlyozza, hogy az istentisztelet, az Úr előtti ünnepek csak akkor kedvesek az Istennek (10–15), ha azok megszentelik a hétköznapokat, vagyis kihatnak az egymáshoz való viszonyainkra: megtisztulunk, eldobjuk a…

Szerző: refdunantul  2019.12.10. 04:00

A TELJES PUSZTULÁS… – 1. Ézsaiás működésekor az északi országrész (Izráel) utolsó éveit élte, hiszen Kr. e. 722-ben elesett az asszírok támadásakor, akik az egész szír–palesztin területet meg akarták hódítani. A déli országrész, Júda, Kr. e. 586-ban esett el, de az asszírok már Kr. e. 701-ben…

Szerző: refdunantul  2019.12.09. 04:00

A MEGTÉRT EMBER AJKÁNAK GYÜMÖLCSEIRŐL van itt szó. – 1. Ajkunk gyümölcse a bűnbánat, amikor bűnvallásban belátjuk saját életünk „árvaságát” (4), kudarcát, bukásait, konkrét vétkeit, annak jogos büntetését, a nyomorúságot és a halált (1). A bűnbánatban nem okolunk senki mást, csak a magunk…

Szerző: refdunantul  2019.12.08. 04:00

IMÁDKOZZUNK a Hóseás könyve 13. fejezetének első hat verse alapján! – 1. Magasztalunk Istenünk, leborulunk Teelőtted; valljuk, hogy Te vagy az Úr; Terajtad kívül nincs más Isten, nincs más szabadító (4). – 2. Hálát adunk neked, Istenünk, mert szabadító hatalmadat megmutattad rajtunk,…

Szerző: refdunantul  2019.12.07. 04:00