A SZÍVÜNK csak úgy magától egyébként sem jó tanácsadó. Nehémiást nem is a szíve irányította, hanem a menny Istene, aki felindította a szívét (8; 11), hogy elcsüggedt otthoni népe segítségére siessen. – 1. Ha Isten indítja fel a szívünket, akkor az Úr jóindulata…

Szerző: refdunantul  2019.02.28. 04:00

MI AZ ÉLETED ÜGYE? – 1. Nem a „szívügyedről” van szó, mert az a magad buzgóságából választott ügyed, amivel reprezentálod magadat és fárasztod vele a másikat. Arról az ügyről van szó, aminek gondozását Istentől kaptad szolgálatként (1–3). – 2 Ezt az ügyet…

Szerző: refdunantul  2019.02.27. 04:00

ELKÜLÖNÜLÉS, VAGY NYITÁS? – 1. Isten népe kiválasztott nép. Ebben van szentsége. Isten elkülönítette népét a maga számára. Ez az elkülönülés egyben a hitben való erősödés áldott lehetősége. Minden istentiszteleten, minden „keresztyén alkalmon” Isten népe…

Szerző: refdunantul  2019.02.26. 04:00

LEGYÜNK MEGFONTOLTAK Ezsdrás könyvének záró fejezetével kapcsolatban. – 1. Nem pontosan ismerjük a hátteret. Egyes kutatók szerint arról is szó lehet itt, hogy a hazatértek zömében férfiak voltak, akik a családjukat egyelőre Babilonban hagyták. Ezek társat kerestek és…

Szerző: refdunantul  2019.02.25. 04:00

EZSDRÁS BŰNBÁNATI IMÁDSÁGA – 1. Ennek végén Ezsdrás elismeri, hogy nincs mentségük: mit mondhatnának ezután Istennek? Hiszen a nagy szabadulás után ismét, sokadszor elhagyták az Urat. Hiszen újból megszegték az Úr védelmező parancsolatait. Ebben a bűnbánó felismerésben…

Szerző: refdunantul  2019.02.24. 04:00

Ezsdrás nem kér KATONAI VÉDELMET az útra, hogy kifejezze Istenébe vetett bizalmát. Nehémiás elfogadja a katonai védelmet (Nehémiás 2,9). Üdvözítő Istenünk emberi eszközökön keresztül is védelmez. – 1. Egy dologhoz viszont Isten szigorú előírása szerint is mindig kell a…

Szerző: refdunantul  2019.02.23. 04:00

EZSDRÁS BÖJTÖT HIRDETVE IMÁDKOZOTT a vele hazatérőkkel, a családokkal, papokkal, lévitákkal és templomszolgákkal. – 1. Az imádságban megalázzuk magunkat az Úr előtt, mert életutunkon és földi életünkön túl is mindenben Őrá hagyatkozunk, hogy „jó utunk” lehessen:…

Szerző: refdunantul  2019.02.22. 04:00

– 1. Dárius utódai, fia és unokája: – Xerxész, más néven Ahasvérós, Kr. e. 485–465 között uralkodott, ez Eszter könyvének időszaka; – majd Artaxerxész, más néven Artahsasztá, Kr. e. 464–424 között ült a perzsa trónon. – 2. Artaxerxész hivatalos rendelkezésben…

Szerző: refdunantul  2019.02.21. 04:00

– 1. Az építkezés látványos, az mindig zavaró, szemet szúr. Kiemeli a másik jelenlétét. Az ellenséges samáriaiak ezért jelentették fel a templomépítést. – 2. Dárius ugyan megengedte a templom felépítését. De utódai a békesség miatt inkább a zsidók belső, vallási…

Szerző: refdunantul  2019.02.20. 04:00

ISTEN SZOLGÁLATÁBAN ÁLLUNK. – 1. Ebben a szolgálatban megőriz és megvéd bennünket a mi Urunk. Ehhez még a világi felsőbbséget is felhasználhatja. Így ígéretünk van arra, hogy ebben a szolgálatban hűséggel elvégezhetjük azt, amit Urunk ránk bízott, ahogy Isten népe akkor,…

Szerző: refdunantul  2019.02.19. 04:00

MINDENT „RÖGZÍTENI” KELL. – 1. Gyakran több idő és energia a folyamatok rögzítése, mint maga az érdemi munka. Mégis fontos, mert levédi az ügyet a papír, ha utánunk néznek (1–2); – valamint megőrzi azt a jövő számára is. – 2. Círus rendeletének megtalált…

Szerző: refdunantul  2019.02.18. 04:00

HÍVŐ BÖLCSESSÉG. – 1. Ez a hívő bölcsesség adatott Isten népe akkori vezetőinek és véneinek, akik a templom újjáépítését vezették. A perzsa helytartó kérdésére bölcsen feleltek: nem védekeztek, nem magyarázkodtak, végképp nem háborodtak fel, hanem tömören elmondták…

Szerző: refdunantul  2019.02.17. 04:00

„És e rágalomnak tárgya, ronggyá tépve, elcsigázva, szörnyen össze-vissza törve, pellengéren pusztul el…” (Rossini, A sevillai borbély) – 1. Igen, ez működik. Ma „elektronikus pengékkel” kaszaboljuk egymást. A rágalom befúródik az áldozatba, mint alattomos kukac a…

Szerző: refdunantul  2019.02.16. 04:00

TIPIKUS! ILYEN A BŰNÖS EMBER. Ne legyenek illúzióink. – 1. Az országba az asszírok által odatelepített népek eleve ellenségesek voltak Isten népével szemben (1). Eleve ellenségesek vagyunk egymással szemben. Különösen idegesít, ha a szomszéd gyarapszik. A szomszéd piciny…

Szerző: refdunantul  2019.02.15. 04:00

ISTEN NÉPÉRŐL. – 1. Az Isten népe vezetett nép. Isten népének szabadsága a vezetettségében van. Ahol a halál felé vezetnek, az kegyetlen, megváltás után kiáltó rabság, noha a „nagy szabadság” kezd ilyenné válni. Isten népét elhívott vezetők vezették, egy fejedelem…

Szerző: refdunantul  2019.02.14. 04:00

Isten népe EGY AKARATTAL cselekedett, amikor visszatértek országukba (1). – 1. Elsőként az istentisztelet helyreállítását kezdték meg a mózesi törvény előírása szerint. Egy közösség nem létezhet anélkül, hogy ne tekintene túl önmagán és ezen a világon, valami felsőbb…

Szerző: refdunantul  2019.02.13. 04:00

Istennek kedves az, ha népe leírja életének történeteit, számbaveszi dolgait. Isten népe ezzel, Ura elé állva, átgondolni kényszerül mindent, ami vele történt, és elszámolni kényszerül mindennel, amit eddig kapott. Bármiféle írás, jegyzetelés megállít, átgondolásra,…

Szerző: refdunantul  2019.02.12. 04:00

KI INDÍT MEG? – 1. Döntő kérdés, hogy egy feldolgozhatatlan ingeráradattól mérgezett világban: – ki és mi indít el, és merre indít el; – ki és mi indít meg, azaz milyen ügy vitorlájába fogják be az életemet, mire használnak?  (1) – 2. Ezért napi imádságunk…

Szerző: refdunantul  2019.02.11. 04:00

A MIÉNK – 1. Nincs rettenetesebb emberi érzés, mint amikor valakitől elveszik azt, ami az övé. Hiszen a kenyerünk, a földünk, a vizünk, a házunk, a legszemélyesebb dolgaink; – nem is beszélve a szeretteinkről, a feleségünkről, a gyermekeinkről, a szüleinkről; – ezek mind…

Szerző: refdunantul  2019.02.10. 04:00

KIRÁLYUNKRÓL. – 1. Jeremiás panaszolja, hogy királyuk, az Úr fölkentje foglyul esett. Valóban Cidkijjá királyt megvakították, és Babilonba vitték a többiekkel együtt. Isten népe tisztelte királyát, az Úr küldöttének tartotta a vezetőt. Ezért „éltető leheletnek”…

Szerző: refdunantul  2019.02.09. 04:00

A KEGYESEK SZENVEDÉSE ÉS ANNAK ÉRTELME. – 1. Egy nép szenvedése mindig egyes emberek szenvedése. Ezért fogalmaz Jeremiás először egyes számban: „Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott…” (1). A próféta részletezi ezt a szenvedést: elsorvadunk, sötétben…

Szerző: refdunantul  2019.02.08. 04:00

A próféta, siralmaiban úgy éli meg a pogány babiloniak otthoni pusztítását, valamint az idegen földre kényszerülő száműzetést, mint amikor olyanokkal kényszerülünk egészen közeli kapcsolatra, akiktől egyébként iszonyodunk. Ebben a megállapításban nincs semmiféle…

Szerző: refdunantul  2019.02.07. 04:00

A „Sion” kifejezés egyre inkább Isten lakóhelyét, Isten jelenlétét fejezte ki. Akkor kezdi értékelni az ember a saját „kincseit”, amikor azokat elveszítette. Akkor kezdjük majd visszasírni Isten jelenlétét, amikor ez az éltető és áldó jelenlét elhagyott bennünket.…

Szerző: refdunantul  2019.02.06. 04:00

ISTEN IGÉJE BETELJESEDIK. – 1. Isten Igéje beteljesedik, mint ítélet. Jeremiás könyvéhez, később (Kr. e. 561-ben) fűzték hozzá ezt a záró fejezetet, hogy hirdessék, igazolják, Isten Igéjének beteljesedését, amit Jeremiáson keresztül üzent. – 2. Isten beteljesedett…

Szerző: refdunantul  2019.02.05. 04:00

SÜLLYEDÉS VAGY MEGMARADÁS? – 1. Szerájá, Jeremiás parancsára Babilon pusztulásáról szólt; – az Eufráteszbe dobott, ítéletes próféciákat tartalmazó tekercs elsüllyesztésével fejezte ki Isten üzenetét, miután azt felolvasták (59–64). – 2. Szent bátorság és…

Szerző: refdunantul  2019.02.04. 04:00