A diakónusok segítők voltak, minden területen. Áldottak a segítők, mert a vezetők, a „püspökök” csak segítőkkel boldogulhatnak, nélkülük semmire sem jutnának. A diakónusok azok, akik a háttérben hittel és hűséggel szolgálnak, szeretve az ügyet, tisztelve a vezetőt, és mindenekelőtt bízva az Úrban. A…

Szerző: refdunantul  2021.10.31. 04:00 komment

A „püspök” a gyülekezet vezetője, lelkipásztora (1). Isten Igéje azonban minden vezetőt arra rendelt, hogy az Ő rendjét és országát építse, ezért bátran olvassuk most úgy ezt az igeszakaszt, amely minden vezető bibliai mércéje. Bizony, ki-ki a maga, Istentől rendelt helyén, az Úrtól kapott feladat…

Szerző: refdunantul  2021.10.30. 04:00 komment

Gyönyörű egységet hangsúlyoz itt az apostol. A férfiak és az asszonyok együtt imádkoztak az istentiszteleten, tisztán, azaz bűnbánattal, harag és kételkedés nélkül; a kezeket lélekben, vagy láthatóan is felemelve – mindenki az Úrtól kapott lelkülete, valamint istentiszteletének rendje szerint –,…

Szerző: refdunantul  2021.10.29. 04:00 komment

Imádkozzunk minden emberért! (1) Ennek a közbenjárásnak az az alapja, hogy Jézus Krisztus közbenjár érettünk az Atyánál: jókat mond rólunk az Isten előtt. Mindig elfacsarodik a szívem, szinte fáj, amikor valaki „szapulja” a másikat előttem. Micsoda örömhír, hogy Jézus Krisztus jó hírünket viszi az…

Szerző: refdunantul  2021.10.28. 04:00 komment

A bizonyságtevő először hálát ad, hogy az Isten őt Jézus Krisztus szolgálatára rendelte. Ez a rendelés minden emberi szándékot megelőző, isteni döntés. Isten üdvösségesen döntött felőlünk, nincs mitől félnünk, ezért az Urat szolgáljuk minden tettünkkel. Ez életünk öröme és értelme (12).  A…

Szerző: refdunantul  2021.10.27. 04:00 komment

Az Isten boldog, hiszen Ő örökkévaló, igaz, szent, önmagának elégséges.  De Isten boldogsága elsősorban nem ebben van, hanem abban, hogy Isten, lényének lényegét, az életet megosztotta másokkal. Az Isten szeretet (1János 4,8). Isten ezért teremtett életet, és ezért teremti újjá azt, ami elromlott.…

Szerző: refdunantul  2021.10.26. 04:00 komment

Mit jelent tétlenül, haszontalanul élni? Az apostol nem volt tétlen, sem a szent szolgálatban, sem a kétkezi munkában. Az apostol fáradtságos vesződséggel dolgozott, éjjel és nappal, mindegyik gyülekezetében, így Thesszalonikában is. Az apostol nem terhelt senkit a gyülekezet tagjai között, noha…

Szerző: refdunantul  2021.10.25. 04:00 komment

Mi is valójában a dicsőítés? Az első keresztyének, Thesszalonikában is, rendszeresen összegyűltek, imádkozva, Isten Igéjének magyarázatát hallgatva, ahol az Ószövetség krisztusi üzenetének felhangzása mellett felolvasták ezt a levelet is. Amikor az apostol a dicsőítésről szól, akkor ezekre a…

Szerző: refdunantul  2021.10.24. 04:00 komment

A vigasztalásra nagy szükségünk van! Még jólétünkben is annyi próbatétel ér bennünket életünk során, hogy joggal keseredhetnénk meg.  Jólesik, ha mások vigasztalnak – egymás vigasztalása nélkülözhetetlen –, de az emberi vigasztalás nem tud érdemben segíteni, és bizony rohanó világunkban a…

Szerző: refdunantul  2021.10.23. 04:00 komment

A thesszalonikai gyülekezetnek írt első levél fokozni akarja Jézus Krisztus eljövetelének buzgó, imádságos várását, hiszen ez lesz a teljes megoldás számunkra. A második levél pedig józanságra int e várakozással kapcsolatban minden túlzás tekintetében, mégis megőrizve e szent várakozás…

Szerző: refdunantul  2021.10.22. 04:00 komment

A thesszalonikai gyülekezetnek üldöztetést, nyomorúságot kellett megélniük a hitükért, amit állhatatos, egyre növekvő bizonyossággal hordoztak (3–4). Az apostol és a vele lévő testvérek mindenkor könyörögnek az ottani testvérekért, hogy ebben az állhatatosságban megmaradhassanak, a hit minden…

Szerző: refdunantul  2021.10.21. 04:00 komment

Ez könyörgésünk egyik állandó tárgya, a szüntelen imádság során (17): A békesség Istene szenteljen meg bennünket teljesen, és őrizze meg elménket és lelkünket, azaz egész valónkat a feddhetetlenségben, a Jézus Krisztus eljövetelére. A feddhetetlenség nem tökéletességet jelent, hanem azt, hogy a…

Szerző: refdunantul  2021.10.20. 04:00 komment

Gondoljuk át, életünk során mennyi mindenre vártunk már. Vannak közöttük olyanok, amelyek nem teljesültek. Ezekről most kár szót ejteni. Ez külön írás tárgya lehetne… De mi van azokkal a várakozásokkal, amelyek teljesültek? Javunkat szolgálták, vagy éppen csalódást okoztak a teljesülésük után?…

Szerző: refdunantul  2021.10.19. 04:00 komment

Ez a lényeg: Mindenkor az Úrral leszünk! Ez az evangélium. Már megtapasztaljuk ezt a csodát, hiszen az Úrral lehetünk, mert Ő velünk van; életben, halálban (Róma 14,8), halálon túl, majd teljességében a feltámadáskor. Ehhez a lényegi üzenethez tartozik, hogy ne szomorkodjunk; egyáltalán ne! A…

Szerző: refdunantul  2021.10.18. 04:00 komment

A testvéri szeretet alapja annak, hogy egymást szeretve, szerethessük azokat is, akik között mozgunk a világban. A szeretet említése manapság nem sokakat mozgat meg, hiszen a fogalom kiüresedett, mert annyit emlegetjük, de valójában ritkán tapasztaljuk, éles helyzetekben különösen. Olyanokká…

Szerző: refdunantul  2021.10.17. 16:00 komment

Istennek tetsző módon élni, ebben előbbre jutni, ez a megszentelődés, amellyel kapcsolatban fontos az intés (1), de amelyben nem az intés, nem a megszabott rendelkezések, hanem az Isten Szentlelke vezet bennünket (8). Az intés figyelmeztet; a nem szeretetből kimondott intés pedig inkább…

Szerző: refdunantul  2021.10.16. 04:00 komment

Eljutni saját magamtól a másik emberig! Ez életünk legfontosabb feladata. Mindenekelőtt pedig ez csoda: az önzéstől eljutni a szeretetig, minden akadály ellenére. A másik ember mindig az, akit az Isten ránk bízott: a szeretteink, akik között élünk, aki mellett éppen vagyunk.  Akkor lehet utunk a…

Szerző: refdunantul  2021.10.15. 04:00 komment

Vannak olyan helyzetek, amelyeket már alig bírunk elviselni?  Sok ilyen élethelyzet próbálhat meg bennünket, amelyek emberileg szinte elviselhetetlenek. Az apostol is számos próbatételt élt meg. Ezek közül az egyik az volt, ahogy vágyódott szeretett gyülekezete, a thesszalonikaiak után, valamint…

Szerző: refdunantul  2021.10.14. 04:00 komment

Pál személyes vallomása ez, ahol teret ad érzései áradásának, érzelemvilága feltárásának, mert abban Isten megmagyarázhatatlan szeretete sugárzik.  Pál, érzelmi kitárulkozásában a thesszalonikai gyülekezetet örömének és koronájának nevezi, mint később, élete végén, a filippi gyülekezetet (Filippi…

Szerző: refdunantul  2021.10.13. 04:00 komment

A szentek közössége az, amiről itt az apostol ír. Ez a közösség „Ige-közösség”, hiszen együtt hallgatták az Isten beszédét, és azt nem emberi beszédként fogadták, hanem Isten szavaként. Ez a csoda felülről adatik. Már az is csoda, a Szentlélek munkája, hogy Isten Igéjétől várják a megszólítást, nem…

Szerző: refdunantul  2021.10.12. 04:00 komment

„Az akkori öregedő és tehetetlen antik kultúrában” megjelent az evangélium – így fogalmaz Ravasz László. Akkoriban (is) számtalan magántudós, bölcs, orvos, kuruzsló, szónok, ügynök, varázsló járta a városokat, és mindegyik igyekezett meggyőzni a hiszékeny lakókat a saját portékájáról; cserébe pedig…

Szerző: refdunantul  2021.10.11. 04:00 komment

Pál Filippiből menekült Thesszalonikába, ahol alig három hét alatt élő gyülekezet jött létre. Pálnak innen is menekülni kellett: Béreába, majd Athénba ment, innen küldte Timóteust Thesszalonikába, mert aggódott az ottaniakért. Pál már Korinthusban volt, Szilvánusszal együtt, amikor Timóteus jó…

Szerző: refdunantul  2021.10.10. 04:00 komment

Jézus Krisztus evangéliuma személyes. Pál, a Kolossé és a Római levél végén, gazdag személyes üzenetekben köszön el a levél címzettjeitől. Itt, személyesen említ testvéreket, munkatársakat, szolgatársakat, fogolytársakat, sokakat; de ideöleli a Kolossé környékén található gyülekezeteket is (15). A…

Szerző: refdunantul  2021.10.09. 04:00 komment

Egy ponton a hívő ember nemcsak belátja az imádság egyetlen lehetőségét, hanem életének nélkülözhetetlen részeként gyakorolja is, mintegy ráhagyatkozik az Isten megtartó kegyelmére, mint amikor este fáradtan beledől az ágyba. A hit embere és Isten hívő népe másokat is, közbenjáró könyörgésben, az Úr…

Szerző: refdunantul  2021.10.08. 04:00 komment

Miként tesszük a dolgunkat? Miként végzünk, cselekszünk bármit is? Fontos kérdés ez.  Lélekből, azaz lelkesen tenni valamit azt jelenti, hogy abban ott vagyok én is, mint aki odaadóan nyitott a másik ember felé, és nemcsak „kimért, hivatalnoki hűvösséggel” cselekszik. Ez az „odaadás”, vagy gyakran…

Szerző: refdunantul  2021.10.07. 04:00 komment

süti beállítások módosítása