Az efezusiak pogányok voltak, úgy jutottak el a Krisztus ismeretére. Most azonban levetették a régi embert, és Jézus Krisztusban felöltözték az új embert. A kettő között markáns a különbség. Az új embert nem lehet „megtanulni”. Nem is elég csak „átöltözni”. Mindegyik…

Szerző: refdunantul  2018.10.31. 04:00

ISTEN NÉPÉNEK EGYSÉGE VITATHATATLAN, noha testi szemeinkkel még nem látható. A „láthatatlan egyház” igei természete ugyanis: egy, szent és egyetemes. – 1. Hiszen egy az Urunk. Egy az Őbenne szabadítást nyert hitünk, amelyet a Szentlélek támasztott bennünk. Egy a…

Szerző: refdunantul  2018.10.30. 04:00

Ez így szép… Sokan hangoztatják MA IS A „BELSŐNK” FONTOSSÁGÁT, a „belső kisugárzást”. – 1. De az apostol alapvetően másként hirdeti ennek lényegét, mint ahogy azt mi manapság alkalmazzuk. Pál nem költő, nem „homályos”, alig értelmezhető, szubjektív emberi…

Szerző: refdunantul  2018.10.29. 04:00

Gyarlón megfogalmazva kimondhatjuk, hogy minden értelmezés kérdése. Elég azt a legapróbb példát idehozni, amit én magam is megtapasztalok: miszerint, ha mondok valamit, egészen máshogy hallom azt vissza, mert abban már benne van egy sereg értelmezés, azoknak az értelmezése is, akik…

Szerző: refdunantul  2018.10.28. 04:00

Két nemzetséget említ az apostol (14). Az egyik nemzetség alatt a zsidó népet érti. A másik nemzetség a „nem zsidók”, a pogányok, a népek, akiket a választott nép megvetett. Ezek szétszórtan, reménység és Isten nélkül éltek, sóvárogva és otthontalanul (11–12). A…

Szerző: refdunantul  2018.10.27. 04:00

– 1. Mindannyian elveszettek voltunk: halottak voltunk, a vétkek és bűnök miatt, követve a test kívánságait, az érzékek hajlamait, a harag fiaiként, természetünk szerint, kiszolgáltatva a világ fejedelmének (1–4). Ez egy teológiai „szöveg”. De elég, ha egy példát…

Szerző: refdunantul  2018.10.26. 04:00

Az Isten hatalma cselekedett és ma is cselekszik (19–20), minden napon, a világ végezetéig (Máté 28,20). – 1. Az erős Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, a maga jobbjára ültette, és mindent a lábai alá vetett (20–22). Ő a kozmosz Ura, mindenek Ura. Ő minden…

Szerző: refdunantul  2018.10.25. 04:00

Nincs idő semmire, és amikor az ember hosszú idő után a dolgaira tekinthet, addigra azok megavulnak. Nagyanyám egykori otthonos vályogháza, a friss kaláccsal és meleg teával, ma az enyészeté… Minden a szétesés felé siet ebben a világban: kiesnek dolgok a kezeink közül, és…

Szerző: refdunantul  2018.10.24. 04:00

Miközben a feltámadott Jézus „eltávolodott”, MEGÁLDOTTA tanítványait. – 1. Jézus Krisztus áldása az Ő megváltó szeretetének bizonysága, mert felemelt, kiterjesztett kezeivel magához öleli ezt a világot, benne mai tanítványait (50). Ki kárhoztatna bennünket? (Róma 8,34)…

Szerző: refdunantul  2018.10.23. 04:00

A keresztyén üzenet konkrét, még a feltámadás és az örök élet valóságát illetően is. A feltámadott Jézus a menny békességével köszönt, valóságos mennyei teste van, amely látható, megtapintható, amellyel megeszi a sült halat (36–43). Az örök élet is ilyen konkrét…

Szerző: refdunantul  2018.10.22. 04:00

Csalódottan ment haza Jeruzsálemből Jézus két tanítványa, miután „Mesterüket” kivégezték. Egy örök emberi tapasztalat leírása ez, amit az is átél, aki ezt nagyon titkolni akarná. Lelkesedünk; – csalódunk. Újra lelkesedünk; – ismét csalódunk. Jó még emlékezni…

Szerző: refdunantul  2018.10.21. 04:00

Most direkt kiemeljük az összefüggésből ezt az egy szót: „feltámadt!”. Tesszük ezt azért, hogy mindennél hangsúlyosabb lehessen számunkra ez az egy szó, és még inkább annak tartalma, amit most egy képpel szemléltetünk. Olyan világot élünk, hogy mindenki mondja, teszi a…

Szerző: refdunantul  2018.10.20. 04:00

Jézus temetése után, az Őt követő asszonyok (8,1–3) megnézték a sírt, ahová helyezték a testet: szemtanúi voltak Jézus temetésének (55). Ezek az asszonyok a nyugalom napján engedelmesen megállnak, ahogy az Úr törvénye parancsolta, Istenre tekintve várnak, hogy aztán a hét…

Szerző: refdunantul  2018.10.19. 04:00

– 1. A sötétség teljes Jézus halálakor. Ez nem a gyász sötétsége, hanem a világ állapotának sötétsége, az Isten nélküli világ korma, a „hasadt” emberlét nyomásának terhe és sötétsége; –  hogy aztán annál látványosabb lehessen az üdvösség világossága (44).…

Szerző: refdunantul  2018.10.18. 04:00

MEGMENT AZ ÚR! HOGYAN? – 1. Jézust gonosztevőkkel együtt feszítették keresztre. Beteljesedett, amit a próféta mondott (Ézsaiás 53,12): gonosztevők közé sorolták. Isten közösséget vállal velünk akkor is, amikor bűneink jogos büntetését hordozzuk. Nincs ennél nagyobb…

Szerző: refdunantul  2018.10.17. 04:00

Amikor ezeket a sorokat írom, kora tavasz van; – mire olvashatják a Testvérek, már késő ősz lesz. Én most a zöldellő, tavaszi ágakat látom, amelyek akkorra lehullani készülnek. Az a fő kérdés, a mai igeszakasz gyönyörű jézusi képével élve, hogy tudunk-e arra az egyetlen…

Szerző: refdunantul  2018.10.16. 04:00

Mi minden történik velünk, ami örömöt okoz, vagy fáj a jelenben, valamennyire kihat a jövőre. Ám, ez csak a mi „drámánk”, másnak ez semmit sem jelent. Sőt, visszatekintve kiderülhet, hogy jobb, ha mi is elengedjük az események drámaiságát, és csak a lényeget tartjuk meg: Az…

Szerző: refdunantul  2018.10.15. 04:00

Mindenki hárít, zsigerből… A zsidók Pilátusra hárítanák Jézus ügyét, saját gyilkos indulatuk „balhéját”. Pilátus pedig Heródesre hárítana, ha ugyanis Jézus galileiai, akkor nem is hozzá tartozik az ügy, ezért átküldte Jézust és vádlóit Heródeshez (6–7). Persze…

Szerző: refdunantul  2018.10.14. 04:00

A bűn, a gonosz ERŐS HATALOM.  – 1. Mindig kapóra jön, ha gyarló szándékaink, nyers indítékaink leplezhetők. Pilátus volt az a valaki, akivel takaródzni lehetett, hiszen a római helytartó mondhatta ki a halálos ítéletet. A lepel mögött azonban valójában a gyarló irigység, a…

Szerző: refdunantul  2018.10.13. 04:00

Emlékszem egy jelenetre. Hívtak bennünket, közös programunk után egy neves helyre beszélgetni, ahová nem lehet csak úgy bejutni. A velem lévők közül egy valaki nem élt a lehetőséggel. Elment… Nagy öröm és ajándék volt a beszélgetés, ami ilyen helyen először mindig…

Szerző: refdunantul  2018.10.12. 04:00

Mi történik itt? Haladjunk kívülről „befelé”. Amit testi szemeink látnak: férfiak őríznek egy fogva tartott férfit, gúnyolják, szidják, verik… Tegyük hozzá, hogy mindez a főpap házában történik, papi szolgák vernek az Isten nevében valakit ilyen módon. Menjünk még…

Szerző: refdunantul  2018.10.11. 04:00

Jézus megváltó szeretete, övéi felé még ebben az igeversben is ott van. Eljött a gonosz, a sötétség hatalmának ideje. A mi „óránk” is találkozik a gonosz „idejével”. De Jézus Krisztus mégis megkülönbözteti a kettőt, mert népe életében nem engedi, hogy a mi óránk,…

Szerző: refdunantul  2018.10.10. 04:00

Mint a vércseppek hullottak alá Jézus verejtékcseppjei, amikor könyörgött. Hiszen a bűn keserű poharát kellett kiinnia: – Őneki, aki tiszta volt, aki iszonyodott a bűntől. A keserű pohár kifejezésen gondolkozzunk most el. A kép azt szemlélteti, hogy a világban elkövetett…

Szerző: refdunantul  2018.10.09. 04:00

Jézus BÍZTATJA Pétert és a tanítványait. – 1. A Sátán kikérte őket, nagy kísértésnek lesznek kitéve. Jézus erről tud: „ki kellett kérni a tanítványokat…”. A képes beszéd arra utal, hogy a gonosz nincs szabadjára engedve. Jézus Úr felette. Ez már önmagában bíztató…

Szerző: refdunantul  2018.10.08. 04:00

Jézus megdicsérte a tanítványokat az asztalnál: Ők azok, akik megmaradtak vele próbatételeiben. Ez a dicséret elgondolkodtató. Ott ül közöttük az áruló Júdás (21–22), a Mesterét megtagadó Péter (34), és a többiek is mind, félelmek között szétfutnak majd, amikor Jézust…

Szerző: refdunantul  2018.10.07. 04:00