A VIGASZTALÁSRÓL… – 1. A szenvedőnek nem az összefüggések feltárására, magasröptű gondolatokra van szüksége, hanem arra, hogy vigasztaló szeretettel meghallgassák, hazugságtól mentesen bátorítsák. A bölcs, tudós, hívő, kegyes ember nagy kísértése pedig mindig az, hogy…

Szerző: refdunantul  2017.06.30. 04:00

UGYANAZT A HELYZETET ALAPVETŐEN MÁSKÉNT ÉS MÁSKÉNT LÁTHATJUK, attól függően, hogy ki hol áll, és milyen helyzetből nézi azt. – 1. Az egész helyzet azután az egyetlen élő Isten után kiált, aki mindeneket együtt lát, mindeneket örökkévaló összefüggésből szemlél, és a…

Szerző: refdunantul  2017.06.29. 04:00

Aki hiszi, hogy ŐT ISTEN NYOMORÍTOTTA MEG, vagyis az Úr hálójában van, annak elvehetetlen bizonyossága van.* – 1. Döbbenetes az ellentét, miszerint Jób hiába kér könyörületet barátaitól (2Sámuel 24,14), végül is kiderül, hogy egyedül az Istentől várhat könyörületet,…

Szerző: refdunantul  2017.06.28. 04:00

Megrendített egy fiatal, neves színész nyilatkozata: „Az emberi létezésnek semmi értelme nincsen!” Különösképpen próbatételek idején kísérthet meg bennünket ez a gondolat. HOL LELHETŐ FEL AZ ÉLET ÉRTELME A NAGY BAJBAN? – 1. Döbbenetes leírást ad Jób újabb panasza. Az…

Szerző: refdunantul  2017.06.27. 04:00

Woody Allen „Bűnök és vétkek” című filmje (1992) felkavaróan szembesít bennünket TETTEN ÉRHETŐ BŰNEINK KESERVES KÖVETKEZMÉNYEIVEL. – 1. A film nyíltan vállalja az itt érvényesülő zsidó valláserkölcsi alapot: Légy jó, és jutalmad lesz, mert a rosszakat megbünteti az…

Szerző: refdunantul  2017.06.26. 04:00

A REMÉNYSÉGRŐL. – 1. Jób a halálra készül, és nincs többé reménysége. A holtak hazája Jób korában az élet végét jelentette, napjai elmúlnak, kínjai gyalázatban és megalázó helyzetben tartották. Az őt ért csapások minden reményét kitépték a szívéből, mint ahogy a…

Szerző: refdunantul  2017.06.25. 04:00

Jób negyedik válaszának vége valójában egy IMÁDSÁG – 1. Jób kiönti szívét Isten előtt, részvétlen barátai miatt (16,2–5).* Egyik ember a másiknak csak nyomorúságos vigasztalója lehet, mert a másik helyzete és fájdalma igazából soha nem lehet a miénk. Egy szenvedő…

Szerző: refdunantul  2017.06.24. 04:00

JÓBNAK CSAK ISTEN MARADT. – 1. Micsoda kegyelem alatt van Jób, aki kétségbeesett panaszában is végig számol Urával! – 2. Noha Jób nem ismerheti még azt a tágas teret, amit mi, mai olvasók nemcsak a kerettörténetből tudunk, hanem még inkább Jézus Krisztus feltámadásából; –…

Szerző: refdunantul  2017.06.23. 04:00

JÓB BARÁTAI FONTOS DOLGOKAT MONDANAK, noha a könyv teljes összefüggésében nem érthetünk egyet velük. Mégis, figyeljünk árnyaltabban szavaikra! Mit mond Elifáz, a második beszédében? – 1. A szenvedőt tanítani, kioktatni, vigasztalás és segítség helyett; – ez történik itt.…

Szerző: refdunantul  2017.06.22. 04:00

A „HATÁRÁTLÉPÉSEKRŐL” – 1. Elifáz szerint, ahogy Jób beszél, az egyáltalán nem vall bölcsre; – mert sem tartalmában, sem hangvételében nem így beszél egy „bölcs” (2–6). A bölcs kitaposott úton halad, a megszokott módon, „határátlépés” nélkül. – 2.…

Szerző: refdunantul  2017.06.21. 04:00

Jób tehát odaáll az Úr elé, és KIÖNTI A SZÍVÉT, MINT A VIZET (Jeremiás Siralmai 2,19). – 1. Most egy pillanatra felejtsük el a „tanítást”, mert egyébként nem érnek el bennünket Jób szavai. – 2. Az emberi élet, a maga valóságában rettenetes és nyomorúságos, rövid,…

Szerző: refdunantul  2017.06.20. 04:00

Valóban felnézhetünk A HIT BAJNOKAIRA, akik szenvedéseiket szó nélkül, teljes reménységgel hordozzák, a legnagyobb kínok között is. Sőt, a kómából felébredve máris szolgálnak, bizonyságot tesznek a kórtermi betegágyon másoknak. Őszinte tisztelettel tekintek ezekre a…

Szerző: refdunantul  2017.06.19. 04:00

A VITÁK szükségesek, mert mindegyik félben tisztázhatnak dolgokat. – 1. Ugyanakkor a vitáknak ez az áldása csak ritkán érvényesül, mert többnyire halálosan fárasztó csörtékké, lövöldözésekké torzulhatnak ezek, amelyekben mindenki saját elméjének nagyszerűségét…

Szerző: refdunantul  2017.06.18. 04:00

JÓB TOVÁBBRA IS MEGFELEL BARÁTAINAK. Miért szólunk, ha szólunk? Milyen lélek indít szólásra bennünket? – 1. Jób azért szól, mert barátai megtörték a csendet, és kínjait olyan részvétlen szavakkal fogadták, amivel nem lehetett egyetérteni, tehát szólni kellett. – 2. Jób…

Szerző: refdunantul  2017.06.17. 04:00

Jób három barátja, valójában a kínzója. Ezek közül CÓFÁR A LEGAGRESSZÍVEBB BARÁT. – 1. Ez az agresszivitás a szenvedő Jóbot látva nem megenyhül, hanem még durvább lesz. Szerinte Jób kevesebb büntetést kapott, mint amennyit érdemelne, hiszen még él. Jóbot istenkáromló…

Szerző: refdunantul  2017.06.16. 04:00

Mielőtt megbotránkoznánk Jób panaszán, amelyben kutatja szenvedése okát, tisztázzuk azt, hogy JÓB ITT VALÓJÁBAN IMÁDKOZIK, csak ez az imádság a mai ember számára szokatlan. Pedig sok példát találunk az ilyen jellegű imádságra a Zsoltárok könyvében. – 1. Ez az imádság…

Szerző: refdunantul  2017.06.15. 04:00

A KÉTSÉGBEESÉS HITVALLÁSA EZ. – 1. Jób, felfoghatatlan szenvedései között is vallja Isten létét, jelenlétét, hatalmát. Jób végig vallja azt, hogy Őneki Istennel van dolga, mert övéi életében minden Istentől jön. Jób végig hitvalló marad, kétségbeesésében is az Úr…

Szerző: refdunantul  2017.06.14. 04:00

Farkas József indította úgy egyik evangélizációs sorozatát, hogy a biblia erdejében mindenki megtalálja az a fütyköst, amivel Istenre hivatkozva JÓL FEJBE VÁGHATJA A MÁSIKAT.* Bildád beszéde ezt a gondolatot igazolja. – 1. Itt egy egyszerű, de világos és biztos szemlélet áll…

Szerző: refdunantul  2017.06.13. 04:00

Jób panaszát csak az érti, AKI MÁR A SAJÁT BŐRÉN ÁT TAPASZTALTA A SZŰNNI NEM AKARÓ TESTI ÉS LELKI KÍNOKAT. – 1. A szenvedés tapasztalata nem hiábavaló, mert érzékenyít mások szenvedéseire: „…emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban!” (5Mózes 5,15) – 2. A…

Szerző: refdunantul  2017.06.12. 04:00

A Rómeó és Júliában döbbenetes az a jelenet, ahogy Lőrinc barát, látva a sirboltban a két fiatal tragédiáját, kétségbeesve rohan el: „Én nem merek maradni!” A hit embere fut, nemhogy segíteni nem tud, de még az együttérzés, A RÉSZVÉT BÁTORSÁGA sincs meg benne, ahogy…

Szerző: refdunantul  2017.06.11. 04:00

A JÓZAN KEGYESSÉG RIDEG DIADALA – ez Elifáz beszéde. – 1. A mindig tipp-topp, „steril” emberek gőgös közönye ez, akiknél mindig minden rendben van; – legalábbis látszólag. Ehhez járul még a hit: és az egész maga a „tökély”. Ezek felülről néznek mindent. Ostobának…

Szerző: refdunantul  2017.06.10. 04:00

AZ EMBERTELEN KEGYESSÉGRŐL. – 1. A barátok eredetileg vigasztalni jöttek, de Elifáz első szemrehányó mondataiból kiderül, hogy nem vigasztalás lesz itt, hanem vitatkozás. Sajnos azóta is ez a helyzet, mert ma is jobban tudunk vitatkozni, mint vigasztalni. – 2. Elifáz a korabeli…

Szerző: refdunantul  2017.06.09. 04:00

Jób KIFAKADÁSÁBAN IS HÍVŐ EMBER MARAD, aki mindvégig bízik Urában (1–2). – 1. Jób nem azt kérdezi, hogy miért szenved, hanem azt, hogy miért nem halt meg mindjárt a születésekor, hiszen mi értelme van kínokkal terhelt életének (3–10). Az akkori halálértelmezés szerint a…

Szerző: refdunantul  2017.06.08. 04:00

JÓB SZENVEDÉSEINEK HÁTTERÉRŐL mi, olvasók sokkal többet tudunk, mint maga Jób. Isten Igéjéből mindig ez a „több”, életünk tágasabb, végső összefüggése tárul elénk (1–6). – 1. Jób hite rendületlenül vallja, hogy Isten eddig jót adott, most valamiért rosszat ad, de a…

Szerző: refdunantul  2017.06.07. 04:00

MI A HIT? – 1. Lehetséges-e igen nagy nyomorúságokban is megállni a hitben? Lehetséges-e akkor is hinni, ha a hitéletünkben „nem az üzleti szemlélet” érvényesül, miszerint hiszek Istenben, előírt parancsait megtartom, látványosan nem hágom át azokat, tehát jár nekem a…

Szerző: refdunantul  2017.06.06. 04:00