Az Úr dicsősége tűzként betöltötte a templomot. A papok nem tudta bemenni a templomba. A nép letérdelt, arcukkal a földet érintették. - Félve imádták és magasztalták az Urat, ebben az istenfélelemben azonban ott volt az a bizonyosság, hogy jó az Úr, örökké tart szeretete (3;…

Szerző: refdunantul  2016.07.31. 04:00

Salamon a templomszentelési imádságát egy emelvényről mondta el, mégpedig úgy, hogy amint fellépett rá, térdre esett (12-13). – 1. Aki „emelvényre” állhat, csak élő hittel és alázattal teheti ezt, mint aki térdre esik; térdre esni pedig csak az élő Isten előtt lehet. Aki…

Szerző: refdunantul  2016.07.30. 04:00

Az élő Isten a halandó ember számára elérhetetlen világosságban, „homályban” lakik. – 1. Isten kijelentette magát, kilépett a „homályból”. Ennek bizonysága az, ahogy Isten megszólította és vezette népét; valamint az, hogy felépülhetett a jeruzsálemi templom (1-5). –…

Szerző: refdunantul  2016.07.29. 04:00

Az Úrnak és a templomnak szentelt adomány felett az adakozó többé nem rendelkezhetett. Az Úr kezéből visszavett adományon nem lenne áldás: az Úrnak szentelt és visszavett élet nem találja meg többé rendeltetését (1). Amikor a szövetség ládáját, benne a tízparancsolattal a…

Szerző: refdunantul  2016.07.28. 04:00

A templom felszerelésének részletes leírása is kifejezi az ember helyzetét: tisztulásra van szükségünk, mert életünk csak mások feláldozásával lehetséges. Az egész istentiszteleti áldozati kultusz ennek kifejezése. A templom felszerelése mind erre utal, a rézből készült…

Szerző: refdunantul  2016.07.27. 04:00

Nem a templom nagy itt, hanem az Isten! – 1. A krónikás a templomépület leírásával, annak nagyságával, beosztásával, díszítésével, aranyozásával; - csakis az Úr hatalmát akarta hirdetni. A templom külső megjelenése soha nem önmagáért van, nem az épület puszta…

Szerző: refdunantul  2016.07.26. 04:00

Salamont okosnak és értelmesnek tartja az „idegen”, tíruszi király (11). – 1. Bizony, mások számára a hitünk így látszik, nyugalomban és bajban egyaránt tetten érhető rajtunk egy felülről való okosság és értelem. Ez nem okoskodás, nem is tehetség, tehát nem valami olyan,…

Szerző: refdunantul  2016.07.25. 04:00

A templomról. – 1. A templomnak méltó épületnek kell lenni az Úr nagyságához (6-9), ahol Isten népe különösképpen megtapasztalhatja az Ő jelenlétét. De Isten jelenléte több, mint egy emberi kéz által emelt épület, mert Őt az egek egei sem fogadhatják be (3-5). – 2. A…

Szerző: refdunantul  2016.07.24. 04:00

Az Ige hangsúlyozza, hogy azért erősödhetett meg Salamon hatalma, mert vele volt az Úr (1). –  Salamon első királyi ténykedése az volt, hogy az ország vezetőivel együtt, mintegy hitvallást téve, áldozatot mutatott be Gibeonban, a szent sátorban. Az Úr volt Salamonnal, és Salamon…

Szerző: refdunantul  2016.07.23. 04:00

Dávid szívében hitből fakadó örvendezés van, amikor átadja királyságát Salamonnak. (20-22). – 1. Örömmel kérik Isten áldását az új királyra. Salamon királyt tömérdek áldozat bemutatásával iktatták be tisztébe, több ezer véres áldozattal. Komoly vérfürdő lehetett…

Szerző: refdunantul  2016.07.22. 04:00

Dávid hálaimát mond az adományokért. Mindennapi imádságunk lehet ez az igeszakasz. – 1. Dávid először magasztalja az Urat. A magasztalásnak éppen az a lényege, hogy elismerjük Isten nagyságát, minden élethelyzetünkben, és a próbatételek során is leborulva dicsérjük…

Szerző: refdunantul  2016.07.21. 04:00

Az adakozás teológiája olvasható itt. – 1. Amit adunk, az Úrnak adjuk (1). Ez azt jelenti, hogy az Ő dicsőségére adjuk, nem a magunkéra (Máté 6,1-4).* – 2. Először mindig tegyünk meg mindent, saját erőből. Nyilván, a hívő ember saját erőlködésében mindig ott van az…

Szerző: refdunantul  2016.07.20. 04:00

(11) „…a tervrajzát, mindazt, amit az Úr Lelke adott neki…” (1Krónikák 28,11-21) Dávid mindent előkészített a templom építéséhez. – 1. Dávid átadta Salamonnak a templom pontos tervrajzát, a papok és a léviták beosztását, a templomi berendezések adatait, valamint az…

Szerző: refdunantul  2016.07.19. 04:00

– 1. Dávid felismerte, elfogadta Isten akaratát: - én így akartam; de Isten nem engedte, mert Ő másként gondolta. Isten akaratához igazodva nem a gyarló „én” áll az első helyen (2). Az „én” újjászületett, nem tűnt el, de alapvetően mássá lett. – 2. Dávid felismerte…

Szerző: refdunantul  2016.07.18. 04:00

A krónikás számára az egész nép fontos, Isten teljes népe, annak mind a tizenkét törzse; ezért sorol fel tizenkét vezetőt (16-22). – 1. Isten népére ma is így tekinthetünk, reménységgel a teljes népére; - azokra is, akiket testi szemeink nem láthatnak, de Isten szeme lát.…

Szerző: refdunantul  2016.07.17. 04:00

yakran találkozunk, tárgyalunk kisebb-nagyobb cégek, vállalatok vezetőivel. Ezeken a megbeszéléseken egyre inkább világossá lesz számomra, hogy ezek az „egységek”, méretüktől függetlenül, szigorú, következetes rendben működnek. Az egyik vezető ki is mondta, hogy csak…

Szerző: refdunantul  2016.07.16. 04:00

A templom kincstárában odaszentelt adományokat, szent kincseket (20-26), valamint hadizsákmányból odaszánt értékeket őriztek; - ez utóbbiakat az Úr házának fenntartására használták fel (27). A leírás szerint Sámueltől és Saultól is maradtak ajándékok a templomi…

Szerző: refdunantul  2016.07.15. 04:00

A kapuőrök Istentől megáldott és bátor emberek voltak, alkalmasak a szolgálatra (8). Urunk, adj olyan szolgákat nekünk, akik megvédik a Te ügyedet, annak tisztaságát, szentségét, akik áldott, bátor, szolgálatra alkalmas emberek. Olyan sokat emlegetjük az egyházzal kapcsolatban a…

Szerző: refdunantul  2016.07.14. 04:00

Az Isten dicséretére kiválasztottak nemcsak játszottak a citerán, hanem prófétai ihletéssel játszottak a hangszeren; - vagyis nem elég a technikai tudás, sőt az sem mindegy, hogy művészi játékunk minek a szolgálatában áll. Azonnal kihallatszik, ha valaki hangszerével is az Urat…

Szerző: refdunantul  2016.07.13. 04:00

Úgy olvassuk ezeket a neveket, hogy ezek az emberek, az Isten elhívása alapján, mindig az Úr szolgálatában álltak, hogy ez által az istentisztelet, mint az emberi élet szívdobogása, biztosított legyen, nemzedékeken át. Manapság a „lelkészi” szolgálatot ezerféleképpen…

Szerző: refdunantul  2016.07.12. 04:00

– 1. Isten a léviták törzsét választotta ki arra, hogy azok mindig az Ő szolgálatában álljanak (23,2). – 2. Lévinek három fia volt: Gérsón, Kehát és Merári (23,6). – 3. Lévi dédunokái voltak, Kehát nevű fiának ágán: Áron és Mózes (23,12-13). – 4. Áront és Mózest…

Szerző: refdunantul  2016.07.11. 04:00

Hogyan megy el az Isten embere innen? – 1. Egyik idős testvérem mondta nekem a következőket: Isten legnagyobb ajándéka az, amikor az ember, feladatát hitben és méltósággal elvégezve, betelt az élettel: vagyis hálával nyugtázhatja, hogy itt „ennyi” volt, „elég” volt, ezért…

Szerző: refdunantul  2016.07.10. 04:00

– 1. Nem Dávid építheti fel a templomot, de előkészítette annak építését (1-4); mindent megszerzett az építkezéshez (14-16). Pedig Ő akarta, de Isten nem engedte neki, mégsem vonult sértődötten félre (7-8). Micsoda hit: beletörődni, hogy én akartam, de Isten másként…

Szerző: refdunantul  2016.07.09. 04:00

Dávid hitetlen döntéséből nagy nyomorúság fakadt – 1. A vezető felelőssége, más szóval nyomorúsága az, hogy ha hitetlen, nem elkért, nem megszenvedett döntést hoz, abba sokan mások is beleveszhetnek, és olyan dögvész támadhat, amelyben rothad minden (16-17). – 2. A hívő…

Szerző: refdunantul  2016.07.08. 04:00

A számok, a statisztikák mindig izgatták Isten népét, hiszen ezek objektív adatok, amelyekre mindig lehet hivatkozni, ezekből biztos következtetéseket tudunk levonni; ezekre tekintve lehet missziói stratégiákat alkotni, vészharangokat kongatni, cselekvésre, megújulásra késztetni az…

Szerző: refdunantul  2016.07.07. 04:00