Isten ládája Dávid által épített sátorba került, Jeruzsálemben (1). Dávid rendelkezett az énekes léviták rendje felől. Eszerint Ászáfot és rendjét az Úr nevének hirdetésével, tiszteletével és dicséretével bízta meg Dávid (4-7); - Hémánt pedig, akit eredetileg a…

Szerző: refdunantul  2016.06.30. 04:00

Nemrégiben egyszer már megmozdították a szent ládát, de akkor valami nem tetszett az Istennek, mert egy ember meghalt, ahogy a ládához ért, így félelem támadt Dávid szívében (13,6-14). Talán hirtelen és nem kiimádkozott volt az, ahogy felkapták a szent ládát és elindultak vele.…

Szerző: refdunantul  2016.06.29. 04:00

– 1. Dávid visszaállította a szövetség ládájára vonatkozó rendet, hiszen a ládát a léviták vihették, mert erre választotta ki őket az Úr! Vannak olyan szent szolgálatok, amiben csak azok vehetnek részt, akiket az Úr erre elhívott, és abba nem szabad másnak okoskodni sem,…

Szerző: refdunantul  2016.06.28. 04:00

Dávid király egyben az ókori keleti királyok egyike (1-5). – 1. Egyrészt „diplomáciai” kapcsolatokat tart a szomszédos baráti királyokkal. Dávid megértette, hogy ezekkel a barátokkal, az Úr azt üzeni neki, hogy megerősítette, fölemelte királyságát; - de nem saját…

Szerző: refdunantul  2016.06.27. 04:00

Dávid első és legfontosabb vezetői tevékenysége az volt, hogy az Isten jelenlétét kifejező szövetségládát Jeruzsálembe hozatta. – 1. Ezzel Dávid kifejezte azt, hogy a legfontosabb egy nép és egy közösség életében, benne az egyes ember életében is, az Isten jelenléte és…

Szerző: refdunantul  2016.06.26. 04:00

Nem a kiváló vitézek, nem a dárdák és a lándzsák adják a győzelmet (24-25; 33; 38). – 1. A győzelmet az Úr adja, és az a kegyelmi állapot, hogy felismerjük az Úr akaratát. – 2. A győzelmet az Úr az egységen keresztül adja. A krónikás kiemelt figyelmet szentel ebben a…

Szerző: refdunantul  2016.06.25. 04:00

A krónikás jól szemlélteti előadásával azt a meggyőződését, hogy szükség van a személyes kiválóságra, az egyéni erőre, az oroszlán bátorságára, a gazella gyorsaságára, de éppúgy szükség van a közösségre és egységre is. A hős, a kiváló ember nem önálló…

Szerző: refdunantul  2016.06.24. 04:00

Dávidot kiváló vitézek is támogatták királyságában. A mai igeszakasz Dávid vitézei közül a legkiválóbbakat említi meg, hőstetteikkel együtt. Itt az minősít egy vitézt, hogy mennyire volt tekintélyes a többiek között (21), hány embert döfött le az ellenség seregéből…

Szerző: refdunantul  2016.06.23. 04:00

Aki „emelkedik”, soha nem önmagáért jut többre, hanem Isten kegyelméből, a rá bízottakért. Isten népének egész közössége felkereste Dávidot Hebrónban, mert noha még Saul volt a király, mégis Dávid volt az, aki foglalkozott velük, vezette és pásztorolta őket. A testi…

Szerző: refdunantul  2016.06.22. 04:00

A hűtlenség pusztuláshoz vezet. Megölték Saul háza népét, gyermekeit; - és magára a királyra is ez a sors várt volna, de beledőlt a saját kardjába, még mielőtt idegenek gúnyolódva és halálosan megkínozták volna. Ez a jelenet, nem pont Saul esete kapcsán, mégis elénk hoz egy…

Szerző: refdunantul  2016.06.21. 04:00

Így emlékezik meg a krónikás az előttünk járt nemzedékek hűségéről: az Úr legyen velük! - 1. Ennyit tehát mondhatunk a meghaltakért, viszont többet mondani róluk, értük; arra nincs felhatalmazásunk. Egy bizonyos, ebben a világban az Úr ügyében jár az, aki megtapasztalhatta,…

Szerző: refdunantul  2016.06.20. 04:00

Benjamin törzsének névsorát olvashattuk már a 7. fejezetben is, itt a törzs másik névsora olvasható. Ha ezeket a listákat egymással összevetjük és hozzátesszük a 4Mózes 26,38-tól olvasható származási jegyzéket, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek a névsorok nagy…

Szerző: refdunantul  2016.06.19. 04:00

A törzsek névsorának számbavétele során hiányoznak Zebulon és utódai, Dán és utódai; - valamint feltűnően rövid a naftáliak és  Manassé törzse Jordánon inneni felének felsorolása. Ezekből a részadatokból kiderül, hogy az északra eső területek törzseit zilálta szét…

Szerző: refdunantul  2016.06.18. 04:00

– 1. Itt leszármazáshoz kötött a szolgálat, ma pedig hithez és elhíváshoz. Lévia fiai Gérsón, Kehát és Merári voltak. Ezeknek fiait olvassuk a felsorolásokban (1-15). – 2. Akkor is, ma is ékes rendhez kötött a szolgálat. A krónikás leírja Lévi fiainak szolgálati rendjét,…

Szerző: refdunantul  2016.06.17. 04:00

A törzsek letelepedése után Rúben és Gád, valamint Manassé törzsének fele a Jordán keletre eső oldalán kapott területet. A Krónikás ezekre a törzsekre figyel a fejezet első felében (1-22), amíg egy asszír hadjárat, Kr. e. 732-ben véget nem vetett önállóságuknak (26;…

Szerző: refdunantul  2016.06.16. 04:00

Rövid magyarázat ismerteti, mi történt Rúben elsőszülöttségi jogával. Mindezt az 1Mózes 35,22 részletezi, miszerint Rúben az apja másodfeleségével hált, így bemocskolta apja ágyát, és elvesztette elsőszülöttségi jogát. Ezért az elsőszülöttségi jog Józsefre és fiaira…

Szerző: refdunantul  2016.06.15. 04:00

A megmaradás mindig Isten kegyelmi tette. Ennek a csodának emberi oldala az, hogy Isten népének egyes törzsei, hitvallásuk részeként őrizték hagyományaikat, Isten velük cselekedett nagy tettein át egészen az egyes családok jegyzékéig, mindent. Még a hézagos adatokat is…

Szerző: refdunantul  2016.06.14. 04:00

Dávid fiait (1-9), Salamon fiait (10-16), majd a fogság utáni utódokat tárja elénk ez a fejezet (17-24). A nevek felsorolását gondos vizsgálattal összevetve a hasonló nemzetségtáblázatokkal (2Sámuel 3,2-5; 5,14-16; Máté 1,12-17) megállapíthatjuk, hogy mik a hasonlóságok és az…

Szerző: refdunantul  2016.06.13. 04:00

– A szentíró Jákób helyett az Izrael nevet használja (1-2). – Izrael leszármazottai közül Júda törzse, történelmi súlya alapján, valamint Dávidra tekintettel, ebben a felsorolásban az első helyre került (3-17). A rá vonatkozó anyag terjedelmes, egészen a 4,13-ig tart. – A…

Szerző: refdunantul  2016.06.12. 04:00

Miért említi Edóm királyait (43-54) ez a bibliai könyv Ádám és Ábrahám nemzetségtáblázatai után? (1-53)* A könyv nézőpontjának lényege: egy kevert világban az Istentől rájuk bízott önazonosság, a hagyomány, az üzenet, az Isten-ismeret és az istentisztelet megőrzése. A…

Szerző: refdunantul  2016.06.11. 04:00

Nincs vezető, nincs méltó király; és szétesik minden. Ezt a Bírák könyvének utolsó fejezete is alátámasztja. – 1. Későn sírnak ezek itt (2-3), mert már kiirtottak egy bűnös, de náluknál semmivel sem rosszabb törzset, saját népük köréből. – 2. Elhamarkodott,…

Szerző: refdunantul  2016.06.10. 04:00

Félreérthető, ha a Gibeában kialakult helyzetet csupán „erkölcsi zűrzavarnak” nevezzük. Minden morális válság mögött ott rejtőzik ugyanis az ember alapvető nyomorúsága, Isten nélküli állapota, amely ezer formában, látványosan és kevésbé látványosan gyűr bennünket a…

Szerző: refdunantul  2016.06.09. 04:00

– 1. A „testvérek közösségében” gyakran nagyobbak a veszekedések, mint a világban (1-17). – 2. A „testvérek közösségében” az indulat sokszor fondorlatosabb, leplezettebb, éppen ezért félelmetesebb, mint ott, ahol nyílt kártyákkal csapják le a kemény játszmákat. Itt…

Szerző: refdunantul  2016.06.08. 04:00

Kemény történet ez. Most csak egyetlen kérdést villantok fel a rengetegből. Egy közösséget, kultúrát számos jellemző minősít; többek között az is, hogyan bánik társadalmuk a nőkkel. Ez döntő szempont. Történetünkben a vendéglátó is csak a férfiakat védi, de saját…

Szerző: refdunantul  2016.06.07. 04:00

– 1. A történet kezdete: Egy lévita Efraim vidékéről betlehemi másodfeleségének apjához utazik, mivel az asszony elhagyta őt, és visszatért a szülői házhoz. Nem teljesen világos, hogy a feleség miért tért vissza az apjához, hiszen ez a kor viszonyait ismerve elképzelhetetlen…

Szerző: refdunantul  2016.06.06. 04:00