Mindennek ez a kezdete, és mindennek ez ajándékoz értelmet és bizonyosságot: „Megragadott a Krisztus Jézus!” (12) A többi csak akkor lehetséges igazán: mennyei cél, igyekvés, akarás, nekifeszülés; - ha az Úr már könyörült rajtunk, és az Ő kezében vagyunk, mert Ő már…

Szerző: refdunantul  2016.11.30. 04:00

1. Az evangélium ugyanaz, ezért az Ige üzenete és az igehirdetés tartalma is mindig ugyanaz: Jézus Krisztus megváltotta ezt a világot, amit az Ő népe örömmel befogadott, hirdet és él.* Az igehirdetésben és a keresztyén bizonyságtételben óvakodjunk tehát a túlzott, kreatív…

Szerző: refdunantul  2016.11.29. 04:00

A krisztusi ember nem csak a maga hasznát keresi. Ez szépen hangzik így, de valójában ritka tapasztalat, a „szentek közösségében” is. A ritka kivételek közé tartozik Pál és Timóteus. – 1. Timóteusról maga az apostol mondja ki, hogy alig van hozzá hasonló lelkületű ember; -…

Szerző: refdunantul  2016.11.28. 04:00

(15)* – 1. Az apostol meghal Jézus Krisztusért, egy olyan korban, amikor üldözték a keresztyéneket. Az apostol nem retteg, tudja, hogy „italáldozattá” lesz az élete, mégis tele van bizonyossággal, hogy nem szolgált és nem fáradt hiába (16), mert a filippi testvérek az ő…

Szerző: refdunantul  2016.11.27. 04:00

Ez a hitvallás, az első keresztyén nemzedék hitvallása, az úgynevezett „Krisztus-himnusz”, amely azt vallja meg, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó (6-11).* Csak Jézus Krisztusban élve van lehetőségünk arra törekedni, ami Őbenne is megvolt (5). Jézus Krisztus ugyanis nem…

Szerző: refdunantul  2016.11.26. 04:00

Semmiben sem fogok szégyent vallani – így szól az apostol bizonyossága. Ez a reménység mindenekelőtt Jézus Krisztus ügyére vonatkozik, mert az Urat nyíltan fogják magasztalni, szolgálata által mindenütt (20). Ezen túl azonban az apostol reménysége saját személyére is…

Szerző: refdunantul  2016.11.25. 04:00

Az apostol fogságban írja a filippi levelet; diktálja, miközben testőrök vigyáznak rá. Ezek hallják szavait. Lám, az apostol fogsága is alkalom a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételre, mert a testőrségben is sokan rákérdeztek arra, amiről ír (12-13). A filippi…

Szerző: refdunantul  2016.11.24. 04:00

Az apostol hálát ad az első európai gyülekezetért (3). Mi is adjunk hálát azért, hogy Istenünk mind a mai napig megtartotta népét, és benne a mi gyülekezetünket. Adjunk hálát azért, hogy ma is vannak sokan olyanok, akik nyíltan közösséget vállalnak az evangéliummal (5). Az…

Szerző: refdunantul  2016.11.23. 04:00

Fontos intelmek zárják ezt a levelet. – 1. Örüljetek, mert a megváltott ember örvendező ember, Isten népe örvendező nép. Életének örömteli alaphangja másokat is örömre hangol. Megszomorodni is örömmel szomorodik meg. Nem vigad, mert ebben a világban még arat a halál; - de…

Szerző: refdunantul  2016.11.22. 04:00

Micsoda küzdelmek folyhattak a korinthusi gyülekezetben:* tanúk, vallomások, vádak egymás ellen, rágalmak; - a másik (többek között az apostol) becsmérlése, hogy nem is igazi hívő, hanem méltatlan, erőtlen az a másik (1-4). – Az apostolnak keményen közbe kellett szólnia, hogy…

Szerző: refdunantul  2016.11.21. 04:00

Az apostol egy fontos megkülönböztetést tesz, amikor ezt mondja a korinthusiaknak, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket kereslek. Mindig azért tartanak bennünket számon, amink van: szépségünk, okosságunk, tehetségünk, pénzünk, hatalmunk, javaink, pozíciónk. Ebben a…

Szerző: refdunantul  2016.11.20. 04:00

Mivel dicsekszik az apostol? – 1. Nem dicsekszik a „hatalmas istenélményekkel”, kinyilatkoztatásokkal, megtérésével; - amelyektől pedig, egymásra licitálva hangos volt a korinthusi gyülekezet, bizonygatva, hogy ki a „nagyobb hívő”. Az Istennel való találkozás titok, annak…

Szerző: refdunantul  2016.11.19. 04:00

A korinthusiak a hit terén is a „piaci” szemlélet esztelen rabjai lettek, és azoknak hisznek, akik szebben, látványosabban, újszerűbben hirdetik a Krisztust. Az apostol is legyen ilyen esztelenné? Álljon be a tülekedők sorába, a „saját Krisztusával”? Legyen ő is agyafúrtan…

Szerző: refdunantul  2016.11.18. 04:00

Pál félti a korinthusiakat. Az apostol a jegyesség képét használja a gyülekezet és Jézus Krisztus kapcsolatára. Félti őket, de az általa használt képből kiindulva azt is mondhatnám, hogy féltékeny rájuk (1-2). Sok a kísértés ebben a világban, a jegyességben, a házasságban…

Szerző: refdunantul  2016.11.17. 04:00

Meglepő, amikor valaki önmagát ajánlja, „láttatja”, „kínálja”. Pedig ez ma trend, elvárás, bevett gyakorlat (12).* Pál apostolnak a lelki és tudásbeli fölénye is adott volt arra nézve, hogy önmagát bátran ajánlja! Mégis, micsoda alázat, az élő hit alázata az, amely…

Szerző: refdunantul  2016.11.16. 04:00

Lehet-e autót vezetni, és az utasok biztonságáról gondoskodni, ha menet közben a kormányt az utasok össze-vissza rángatják. Ilyenkor egyetlen lehetőségünk, utasaink épsége érdekében is, hogy szigorúan rájuk parancsolunk: ebből elég volt, mert mindannyian odaveszünk. Ma…

Szerző: refdunantul  2016.11.15. 04:00

Kezdjük ott, hogy a jókedv eleve Isten ajándéka. A „jókedv” azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban élek, és reménységem látszik rajtam, ezzel pedig bátorítok másokat. Vagyis a jókedvű ember mindig ad a másiknak, a körülötte élő, sokféleképpen szűkölködőknek (12-13).…

Szerző: refdunantul  2016.11.14. 04:00

A "szentek", vagyis a Jézus Krisztusban testvérek odafigyelnek egymásra (1). Adni csak hálával, önként lehet. A kényszerű adományon nincs sok áldás (5). Lám, a korinthusiak és Akhája tartománya önként adakozik, nem kényszerből. De Pál mégis embereket küld oda, hiszen pontos…

Szerző: refdunantul  2016.11.13. 04:00

Titusz elmegy a korinthusiak adományáért: önként vállalt igyekezet és buzgóság ez, de mindig külső megbízással és bátorítással párosul. A külső felhatalmazás nélküli buzgóság inkább terhes és romboló, mint áldott. Vagyis, ha nem kértek konkrét szolgálatra, feladatra,…

Szerző: refdunantul  2016.11.12. 04:00

Áldott az olyan ember, akinek szándéka van arra, hogy segítsen a másikon. Nem arra gondolok, hogy eleve segítő hivatásban „dolgozunk”, esetleg ráérő időnkben részt veszünk, bizonyos korlátok között, ilyen tevékenységekben. Ezek is áldottak és nélkülözhetetlenek. Az…

Szerző: refdunantul  2016.11.11. 04:00

A jeruzsálemi gyülekezet javára szervezett gyűjtés túlmutatott önmagán, jelezve: azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, egymást testvérnek ismerik el. Noha a gyűjtők is szükséget szenvednek, mégis erejük szerint, és erejükön felül, önként adakoztak (2-4). A másikon segíteni:…

Szerző: refdunantul  2016.11.10. 04:00

A korinthusiak megkapták Pál apostol könnyhullatással írt levelét. Döntő, hogyan reagálunk egy olyan „levélre”, amely rámutat a bajra, de krisztusi szeretettel keresi a megoldást. – 1. A „világ szerinti” „reakció” erre valójában nem is megszomorodás, hanem lehet…

Szerző: refdunantul  2016.11.09. 04:00

Az apostol Tituszt elküldte a „könnyhullatással írt levéllel” Korinthusba, bízva a gyülekezettel való kapcsolata rendeződésében. Ez annyira szívügye volt az apostolnak, hogy nem volt maradása Troászban, ahonnan útjára indította Tituszt, hanem előre ment Macedóniába, és ott…

Szerző: refdunantul  2016.11.08. 04:00

Olyan Urunk van, aki Jézus Krisztusban beteljesítette ígéreteit, majd ezeket az ígéreteket kiteljesíti rajtunk az Ő visszajövetelével. A beteljesedett és a kiteljesedő ígéretek közötti időszakban élünk mi ezen a földön. – 1. Isten ígéretei arra késztetnek bennünket a…

Szerző: refdunantul  2016.11.07. 04:00

Nyitottnak lenni? Ez ma divatos kifejezés. Ezt hangsúlyozza az egyház is.* Nyitottnak kell lenni mindenki felé, hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus is nyitott volt: átment az idegen Samária tartományon is, lehajolt minden nyomorulthoz, nem tett kivételt, és ha bántották, nem ütött vissza.…

Szerző: refdunantul  2016.11.06. 04:00